دفترکار رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه اول-زيربنا 50متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

7م رهن 750ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه دفترکار-زيربنا 35متر-سيستم نقشه اداری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

5م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه دفترکار-زيربنا 100متر-سيستم نقشه اداری-نما سنگشمالی-سن بنا 10سال

30م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه دفترکار-زيربنا 60متر-سيستم نقشه اداری-نما البوندیشمالی-سن بنا 10سال

5م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات