سردخانه بزرگ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سالن-زيربنا 200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

80م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

60م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

2.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سردخانه-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه سردخانه-نما اجر نماشمالی- نوساز

300م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز جاده...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ده پ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 10سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات