سوله بزرگ صنعتی رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 5000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

500م رهن 80م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

150م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 840متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

100م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1080متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

200م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 5000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

400م رهن 60م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

200م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1050متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

200م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 4800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

300م رهن 60م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

120م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانشمالی-سن بنا 25سال

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات