سوله موادغذایی,بهداشتی رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

-طبقه سوله-زيربنا 4-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 1

7رهن 1اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

-طبقه سوله-زيربنا 4-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- ?

1رهن 9اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

-طبقه سوله-زيربنا 5-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- ?

4رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات