مغازه تجاری رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 180متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

720ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 450متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

950ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 42متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

11م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 35متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

6م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 120متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

20م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

28/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 15سال

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات