مغازه تجاری رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 180متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

15م رهن 1.3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 200متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 3سال

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه تجاری-نما بلوکجنوبی-سن بنا 1سال

3م رهن 400ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاری-نما البوندیشمالی-سن بنا 5سال

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

26/02/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 75متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

26/02/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 150متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

30م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات