مغازه تجاری فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 180متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

720ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 450متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

950ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 209متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

950ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی- نوساز

160ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

-طبقه مغازه-زيربنا 166متر-سيستم نقشه تجاری-نما آجر گریجنوبی

230ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

170ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

29/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 30متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

65ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاری-نما نداردجنوبی- نوساز

45ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

190ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی- نوساز

650ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 51متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

154ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریشمالی- نوساز

150ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 54متر-سيستم نقشه تجاری-نما آجر گریجنوبی- نوساز

230ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

200ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 15سال

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

180ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

230ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

120ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات