مغازه کارگاهی رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 650ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

5م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

8م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

5م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 24متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

130ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

10/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

15م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

6م رهن 650ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات