مغازه کارگاهی فروش املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

56ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

26/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

190ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 32متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

65ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

210ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما آجر گریجنوبی- نوساز

110ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

380ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

70ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 32متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

55ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

130ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

10/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

210ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

15/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

80ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال

210ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات