کارخانه موادغذایی,بهداشتی فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 830متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگشمالی- نوساز

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

6.4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

06/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1850متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

6.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 827متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 6000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجرتراششمالی-سن بنا 7سال

1.35ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی- نوساز

3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

4.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

2.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

1.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما بلوکشرقی-سن بنا 15سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

3.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

1.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1630متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

1.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سالن-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 20سال

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال

1.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 20سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 571متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

3.6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 4600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 7سال

850ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

2.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

2.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما بلوکجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

40ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

1.2ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 576متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

1.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 450تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3660متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

50ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سالن-زيربنا 540متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجرتراش- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 8000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2240متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

850ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی- نوساز -قیمت متر مربع

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات