کارگاه بزرگ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه دفترکار-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

80م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز کیان ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 10سال

12م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز پل فس...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-قیمت متر مربع

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

80م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

26/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز پل فس...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 200تومان

20م رهن 1.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات