کارگاه موادغذایی,بهداشتی رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

370ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سالن-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 5سال

10م رهن 1.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشرقی- نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 146متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز

20م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکغربی-سن بنا 20سال

30م رهن 6.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سالن-زيربنا 194متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 20سال

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات