کارگاه کوچک رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

20م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

03/11/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 3سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

26/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نما- نوساز

20م رهن 1.4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

22/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

11/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

20م رهن 2.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

11/10/1398جزئیات