کارگاه کوچک رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

15م رهن 2.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

25م رهن 1ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 7سال

20م رهن 2.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 7سال

10م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

75ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

24م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 280متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

10م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 6.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

15م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

20م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

30م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

40م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 80متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کیان ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 15سال

30م رهن 1.7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کیان ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی- نوساز

50م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 30متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی- نوساز

3م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کمربن...

طبقه سالن-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

-طبقه سوله خرپا-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی

12م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ترمین...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-سن بنا 15سال

40م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال

10م رهن 1.7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه تعمیرگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

4.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سالن-زيربنا 290متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات