کارگاه کوچک رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

25م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

06/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

50م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

06/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 160متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

02/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

01/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

26/03/1399جزئیات