کارگاه کوچک رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

30م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/05/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

03/05/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 122متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

02/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 175متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

27/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوک نماجنوبی-سن بنا 2سال

60م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 4سال

60م رهن 7.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 185متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 2سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-قیمت متر مربع 3ميليون

100م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 12سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

70م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 12سال

200م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/04/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

150م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

19/04/1400جزئیات