گاراژبزرگ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سایبان-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه دفترکار-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال

60م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه دفترکار-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 30سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه نمایشگاه-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3تومان

6.6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

150م رهن 17م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ترمینال...

طبقه سوله-زيربنا 570متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

80م رهن 17م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه دفترکار-زيربنا 50متر-سيستم نقشه محصوری-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان- 4خوابه شرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سایبان-زيربنا 110متر-سيستم نقشه گاراژشرقی-سن بنا 20سال

15م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 12سال

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 30سال

2م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ده پیال...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 600متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده کف...

-طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژجنوبی

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع

10م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلوارنص...

طبقه سایبان-زيربنا 60متر-سيستم نقشه محصوریشرقی-قیمت متر مربع 230تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دوکوهک

-زيربنا 15متر-سيستم نقشه محصوریغربی

10م رهن 900ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

-طبقه سایبان-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی

20م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ترمینال...

طبقه سالن-زيربنا 700متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سرامیک- 3خوابه براصلی- نوساز -قیمت متر مربع

200م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

100م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 25سال

5م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات