گاراژبزرگ فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز دوکوهک

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

30ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3تومان

6.6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 30سال

14ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 340متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگشمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

10ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز مرکزشهر...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 340متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 990متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نما- 2خوابه غربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان- 4خوابه شرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز ترمینال...

طبقه سوئیت-زيربنا 50متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سالن-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

40م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 12سال

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

8.4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلوارمد...

طبقه انباری-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز گویم

طبقه سالن-زيربنا 800متر-سيستم نقشه نمایشگاه-نما سنگ وسفالشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگ- 2خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع

10م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 80متر-سيستم نقشه محصوری-نما سیمان سفیدغربی-قیمت متر مربع 2ميليون

5م رهن 700ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه گاراژ- 2خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشرقی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلوارنص...

طبقه سایبان-زيربنا 60متر-سيستم نقشه محصوریشرقی-قیمت متر مربع 230تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه مغازه-زيربنا 700متر-سيستم نقشه گاراژشرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1ميليون

9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 900متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما کنیتکسمرکزشهر-قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

100م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات