گاراژتعمیرگاهی رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 30سال

15م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه تعمیرگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه دوبر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6ميليون

50م رهن 10ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6تومان

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکجنوبی-سن بنا 20سال

40م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال

35م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

3.9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه محصوری-نما بلوکغربی-سن بنا 30سال

6م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز مر...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانمرکزشهر-سن بنا 30سال

5م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 80متر-سيستم نقشه گاراژ-نما بلوکغربی-سن بنا 30سال

10م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 25متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 12سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 28متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

سيستم نقشه محصوریجنوبی-سن بنا 30سال

50م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

25م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه محصوریجنوبی-سن بنا 30سال

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

سيستم نقشه گاراژجنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

-طبقه سایبان-زيربنا 120متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 60متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 25سال

5م رهن 700ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات