سردخانه بزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سردخانه بزرگ شیراز ?

طبقه سوله-زيربنا 6-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 8-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی-سن بنا 3

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 6-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- ?

2رهن 1اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

-طبقه سردخانه-زيربنا 1-سيستم نقشه سردخانه-نما اجر نماشمالی- ?

4
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 3-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 1

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

طبقه سوله-زيربنا 8-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 1-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 4-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 2

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ?

طبقه سوله-زيربنا 4-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 1-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات