سردخانه بزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

60م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی-سن بنا 3سال

2.88ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

28/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

2.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سردخانه-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه سردخانه-نما اجر نماشمالی- نوساز

300م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز ده پ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 10سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز کوهم...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

1.4ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز سپید...

طبقه سوله-زيربنا 2200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز جاده...

طبقه سوله-زيربنا 540متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 400تومان

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز دوکو...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سالن-زيربنا 360متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

150م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز عادل...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات