سوله بزرگ صنعتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

100م رهن 12.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

100م رهن 13م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ت...

طبقه سوله-زيربنا 1080متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سنگغربی- نوساز

500م رهن 60م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ک...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 2سال

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1050متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 4800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

150م رهن 45م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

120م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

300م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1050متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 3سال

150م رهن 28م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1080متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

120م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز گ...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانشمالی-سن بنا 20سال

150م رهن 16م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ک...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

30م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 2200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 3سال

100م رهن 35م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 4800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 2200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوک نماغربی-سن بنا 30سال

50م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانشمالی-سن بنا 25سال

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

80م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

-طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفید- 2خوابه غربی

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات