سوله بزرگ صنعتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 860متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

4.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2700متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 900متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

100م رهن 13م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 960متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

2.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

300م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

3.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز م...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجرتراشغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 300تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوکشرقی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1260متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ب...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 4800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

10م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 2200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوک نماغربی-سن بنا 30سال

50م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانشمالی-سن بنا 25سال

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

زيربنا 1150متر-سيستم نقشه صنعتیشرقی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سرامیک- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما آجر گریجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

80م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

150م رهن 16م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات