سوله بزرگ صنعتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

12ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

03/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 5000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

500م رهن 80م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

6.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

18/02/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

18/02/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

5.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 860متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

10/09/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 5000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

400م رهن 60م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2700متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/08/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 900متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

200م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 960متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

29/06/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

22/05/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

13/06/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1080متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

10/03/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

23/11/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز م...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

24/07/1398جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجرتراشغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 300تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوکشرقی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1260متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ب...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/04/1393جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/11/1392جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانشمالی-سن بنا 25سال

200م رهن 30م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز د...

زيربنا 1150متر-سيستم نقشه صنعتیشرقی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ج...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سرامیک- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/02/1392جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

13/02/1392جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما آجر گریجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

13/02/1392جزئیات

سوله بزرگ صنعتی شیراز ش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات