سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

املاک صنعت شیراز09177040628

14/12/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 178متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

17/09/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سرامیکجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

29/04/1393جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه انباری-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/11/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

13/11/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

06/11/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نما- 1خوابه غربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

18/08/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

19/02/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

30/11/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/02/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/05/1396جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

13/02/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه دفترکار-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

11/02/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1396جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات