سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 630متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

19/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

50م رهن 7.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

150م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوکشمالی-سن بنا 7سال

100م رهن 11م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

-طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی

20م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

40م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

13/02/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

100م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 510متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 20سال

3.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 660متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

20م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

20م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

5.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال

80م رهن 7.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

07/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

80م رهن 13م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات