سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

2.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

24/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 510متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

30م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

100م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال

40م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 710متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

40م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

100م رهن 12.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

930ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

200م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 740متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

30م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 660متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

20م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگغربی-سن بنا 25سال

40م رهن 5.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگغربی-سن بنا 20سال

4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

20م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانغربی-سن بنا 20سال

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

17/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

100م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 8.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 440متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 440متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

70م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1ميليون

50م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 30سال

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال

32م رهن 6.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

80م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

4.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

26/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 20سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5ميليون

3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

-طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه انباری-نما سیمان سفیدجنوبی

40م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفید- 1خوابه غربی-سن بنا 20سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

-طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدجنوبی

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

15م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 380متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه غربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکشمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایشرقی-سن بنا 20سال

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سایبان-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگ- 3خوابه شرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

100م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات