سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

2.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

24/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 680متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

1.35ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 460متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

680ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوک نماشمالی- نوساز

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

1.53ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

24/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

950ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

1.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

1.15ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

1.25ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

100م رهن 12.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 20سال

2.55ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

16/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

950ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 10سال

1.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 680متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوکشمالی-سن بنا 20سال

2.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

750ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

850ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

1.2ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

930ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 660متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

1.4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 330متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

850ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 420متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 15سال

750ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 230متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی- نوساز

1.3ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی- 2خوابه براصلی-قیمت متر مربع

30م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجرتراشجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگغربی-سن بنا 20سال

4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

850ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

700ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 700تومان

560ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 540متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

4.875ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 580متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

650ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

1.575ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

17/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

100م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 720متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

650ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات