سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 520متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

2.35ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

1.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

1.9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

22/11/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

2.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 680متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 460متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

30/09/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوک نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

10/09/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

30/07/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

10/07/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدشمالی-سن بنا 20سال

3.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

23/06/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

02/06/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 680متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوکشمالی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628

27/05/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

28/04/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

16/06/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 660متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

12/02/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 330متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

07/11/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 420متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

02/10/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 230متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

23/02/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی- 2خوابه براصلی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/02/1392جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

18/05/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجرتراشجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگغربی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628

09/03/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/02/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

26/01/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

23/10/1396جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 700تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

16/11/1396جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 540متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

12/11/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

06/06/1396جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 580متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

07/05/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.1ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

27/01/1396جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 480متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628

24/12/1397جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

25/09/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 900متر-سيستم نقشه صنعتیشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1395جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 430متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

20/02/1395جزئیات