سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 20سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

30م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 185متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز

10م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگغربی-سن بنا 2سال

100م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات