سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 440متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 5سال

400م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

60م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

350م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

2.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 25سال

150م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

200م رهن 35م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

90م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی-سن بنا 5سال

50م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 720متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما البوندیجنوبی-سن بنا 10سال

50م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه نمایشگاه-نما اجر مدرسه ایبراصلی-سن بنا 7سال

50م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز

30م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 20سال

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

50م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 30سال

100م رهن 20م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 20سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما البوندیغربی-سن بنا 20سال

100م رهن 9.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 20سال

15م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

70م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 380متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 12سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

100م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما کنیتکسشرقی- نوساز

30م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

4.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایشرقی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 20سال

100م رهن 18م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات