سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

01/09/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

13/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 440متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

100م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 920متر-سيستم نقشه انباری-نما سرامیکشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

10/07/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

450م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

13/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 560متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/05/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

28/04/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/03/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

12/08/1397جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 610متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

06/03/1397جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 780متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سالن-زيربنا 430متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

15/07/1396جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

31/02/1393جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 3500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

26/02/1397جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

01/04/1392جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 380متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/07/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

28/01/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

13/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 660متر-نما اجر مدرسه ایغربی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

06/03/1396جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما نداردشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات