مغازه تجاری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی- نوساز

160ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

170ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

29/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 30متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

65ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاری-نما نداردجنوبی- نوساز

45ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریشمالی- نوساز

150ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

230ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

120ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات