مغازه تجاری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

22/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 51متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

154ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 54متر-سيستم نقشه تجاری-نما آجر گریجنوبی- نوساز

230ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

200ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 66متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 15سال

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

180ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات