مغازه تجاری متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز ?

-طبقه مغازه-زيربنا 6-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- ?

8
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 6-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز ?

-طبقه مغازه-زيربنا 7-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 1

4
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 6-سيستم نقشه تجاریجنوبی- ?

4
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات