مغازه تجاری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

03/05/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

630ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاریشمالی-سن بنا 2سال

املاک صنعت شیراز09177040628

25/03/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

14/02/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

11/12/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

11/12/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه سازه بتنی-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاریشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

09/12/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

12/08/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

14/11/1398جزئیات