مغازه کارگاهی متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

56ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

26/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

190ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 32متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

65ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما آجر گریجنوبی- نوساز

110ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

70ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 32متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

55ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

130ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

10/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

80ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات