مغازه کارگاهی متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 25متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

31/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 30متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

31/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

01/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/03/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

140ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

15/05/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

03/05/1398جزئیات