کارخانه صنعتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 5000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

200م رهن 40م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز منط...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز پل ...

طبقه سوله-زيربنا 3700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز پل ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوکجنوبی-سن بنا 20سال

40م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز کیا...

طبقه سوله-زيربنا 1300متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز مرو...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز بلو...

طبقه سوله-زيربنا 330متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز دار...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز سپی...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز کلس...

طبقه سالن-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

50م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز جاد...

طبقه سوله-زيربنا 6000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات