کارخانه صنعتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

5.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز خرا...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه کارخانه ای-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 10سال

1.95ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

1.6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 640متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1248متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

4.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز ابا...

طبقه سوله-زيربنا 2200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال

9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 5000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

200م رهن 40م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانشرقی-سن بنا 30سال

1.4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز سپی...

طبقه سوله-زيربنا 2100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 20سال

5.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 720متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز پل ...

طبقه سوله-زيربنا 3700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز کوه...

طبقه سوله-زيربنا 1350متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 4سال

4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز جاد...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 630متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

2.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز جاد...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

4.7ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 2220متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1200متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 550تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز بلو...

طبقه سوله-زيربنا 330متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 1800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 900متر-سيستم نقشه کارخانه ای-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز دار...

طبقه سوله-زيربنا 4000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 680متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز پل ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما بلوک- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز قلا...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمان سفید- 4خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

2.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز مرو...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نما- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع

4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز فیر...

طبقه مسکونی-زيربنا 300متر-سيستم نقشه مسکونی- 4خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز پل ...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز سپی...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز سپی...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتیشرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز درو...

طبقه سوله-زيربنا 380متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز سیا...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتیغربی- نوساز -قیمت متر مربع

620ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات