کارخانه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 670متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/03/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

13/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 830متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

19/09/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

16/09/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

06/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1850متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

120م رهن 35م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

09/03/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 827متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

17/07/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجرتراششمالی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

12/09/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

25/07/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

06/03/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

10/02/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

16/10/1396جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما بلوکشرقی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

12/03/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

19/01/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

17/03/1396جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1630متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

01/02/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سالن-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

19/11/1395جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

01/08/1395جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

23/02/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628

07/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 571متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 850متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

300م رهن 65م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

22/01/1395جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

200م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

18/02/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

08/10/1393جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما بلوکجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

06/10/1393جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

27/07/1393جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

23/11/1392جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 450تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3660متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

29/06/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

30/09/1392جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجرتراش- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

19/07/1397جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 8000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

23/07/1396جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2240متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 2000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماغربی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

23/02/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

10/03/1392جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1250متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شرقی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

11/01/1391جزئیات