کارگاه بزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 864متر-سيستم نقشه سوله-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

11/03/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز پل فس...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی-سن بنا 30سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز ده پی...

طبقه سوله-زيربنا 330متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال

املاک صنعت شیراز09177040628

10/03/1396جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

املاک صنعت شیراز09177040628

07/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

07/10/1394جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

16/02/1393جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

زيربنا 1325متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز ده پی...

زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

زيربنا 720متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه صنعتی-نما نداردشمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 700متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفید- 1خوابه براصلی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

23/02/1392جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز پل فس...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-نما اجر مدرسه ایشرقی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 1700متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 4خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز ترمین...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات