کارگاه کوچک متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

75ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

135ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

60ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

130ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

85ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 25متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

50ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 2سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

70ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات