کارگاه کوچک متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

28/11/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

18/11/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/08/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

15/07/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 25متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

23/04/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه مغازه-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 2سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

23/02/1392جزئیات