کارگاه کوچک متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

330ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

330ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

60ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 52متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

95ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ترمین...

طبقه سایبان-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه مغازه-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

28/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

-طبقه سوله-زيربنا 60متر-نما نداردغربی

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات