کارگاه کوچک متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

11/08/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

11/08/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

27/09/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 52متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

18/06/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ترمین...

طبقه سایبان-زيربنا 70متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/12/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

27/02/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

-طبقه سوله-زيربنا 60متر-نما نداردغربی

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات