کارگاه کوچک متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

29/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه مغازه-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 4سال

380ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

640ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

05/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

750ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 90متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

260ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات