کارگاه کوچک متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

29/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه مغازه-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/05/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

03/02/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 90متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

01/12/1397جزئیات