کارگاه کوچک متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

9
املاک صنعت شیراز09177040628

17/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات