کارگاه کوچک متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 125متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

-طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی

220ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی- نوساز

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

115ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سرامیکجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

230ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 113متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 3سال

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 122متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 125متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

150ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 108متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 108متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات