کارگاه کوچک متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نما- نوساز

20م رهن 1.4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

20م رهن 2.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

20م رهن 1.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

15م رهن 1.9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 126متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

10م رهن 2.8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

-طبقه سوله خرپا-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی

12م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه تعمیرگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

4.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات