کارگاه کوچک متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سازه فلزی-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 1

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 1

املاک صنعت شیراز09177040628

29/05/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 1

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ?

-طبقه سوله-زيربنا 1-سيستم نقشه تعمیرگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات