کارگاه کوچک متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 144متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

660ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

02/11/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

530ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

20/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

270ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

11/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

500ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

390ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

700ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

515ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی- نوساز

360ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 135متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

220ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال

1.15ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 3سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 3سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سایبان-زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 140متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سالن-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 130متر-سيستم نقشه تعمیرگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

4.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سرامیک- 2خوابه غربی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه غربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات