کارگاه کوچک متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 175متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 165متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی- نوساز

310ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 160متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 170متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 160متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 160متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات