کارگاه کوچک متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 185متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/03/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 2سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

01/03/1400جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

60م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

07/01/13* جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

70م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

07/01/13* جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

16/01/13* جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

50م رهن 6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

07/01/13* جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

50م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

23/01/1400جزئیات