کارگاه کوچک متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

70م رهن 4.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکغربی-سن بنا 25سال

20م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

40م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کیان ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 15سال

30م رهن 1.7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کمربن...

طبقه سالن-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ترمین...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-سن بنا 15سال

40م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سالن-زيربنا 290متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات