کارگاه کوچک متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

70م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

30/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 280متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 12سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

10/05/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

09/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 380متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/03/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 230متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

26/02/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 320متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/02/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

14/02/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

17/02/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

23/09/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

12/08/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/06/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما البوندیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 270متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

12/06/1394جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما کنیتکسغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 4تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

25/10/1396جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

املاک صنعت شیراز09177040628

20/02/1397جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

19/02/1396جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

06/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

09/09/1395جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

29/04/1395جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

12/10/1394جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 252متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

12/05/1394جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/09/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 280متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

07/08/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 280متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

17/04/1393جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سالن-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

20/09/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

17/09/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

29/11/1396جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 252متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

13/07/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 246متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 230متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/03/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 277متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ده پی...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 240متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

27/02/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه بالکن-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 275متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 20سال

املاک صنعت شیراز09177040628

24/02/1392جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 320متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه سوله-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

09/01/1391جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه سوله-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ترمین...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات