کارگاه کوچک متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما البوندیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 270متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

500ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما کنیتکسغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 4تومان

2.4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 12سال

550ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 370متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 3سال

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی- نوساز

630ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 252متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 280متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

500ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 280متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سالن-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نما- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 252متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

430ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 246متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 230متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما بلوکجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

700ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 277متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ده پی...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز بلوار...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

زيربنا 240متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

500ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز جاده ...

طبقه بالکن-زيربنا 400متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 275متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 20سال

1.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 320متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه سوله-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

500ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز عادل ...

طبقه سالن-زيربنا 290متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

15م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز شهرک ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه سوله-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز ترمین...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه کوچک شیراز کیان ...

زيربنا 300متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفید- 2خوابه شرقی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات