گاراژبزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز دوکوهک

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

30/06/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 30سال

املاک صنعت شیراز09177040628

21/05/1394جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 340متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگشمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

01/09/1393جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 800متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 500متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 340متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سایبان-زيربنا 990متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نما- 2خوابه غربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز دروازه ...

طبقه سوله-زيربنا 1400متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان- 4خوابه شرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

30/08/1392جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سوله-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

18/03/1392جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

15/03/1392جزئیات

گاراژبزرگ شیراز گویم

طبقه سالن-زيربنا 800متر-سيستم نقشه نمایشگاه-نما سنگ وسفالشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/02/1398جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه گاراژ- 2خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز پل فسا

طبقه مغازه-زيربنا 700متر-سيستم نقشه گاراژشرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

13/03/1392جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 900متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

11/01/1391جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

30ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

06/05/1399جزئیات