گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6تومان

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3تومان

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز مر...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه دفترکار-زيربنا 180متر-سيستم نقشه محصوری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.5تومان

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژبراصلی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز حج...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات