گاراژتعمیرگاهی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه دوبر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

19/08/1397جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

20/02/1397جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

12/12/1396جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز عا...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 210متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 270متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

13/03/1392جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه انباری-زيربنا 320متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 240متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

12/03/1392جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

11/01/1391جزئیات