سوال و جواب متداول

درخواست پیگیری ملکی شما به صورت ذکر شده انجام می شود ؟

درصورتی که نیاز به محل خاص دارید جهت شغل خود مورد تائید سازمانها باشد با مراجعه حضوری به دفتر جهت مشاوره و تکمیل فرم درخواست ملکی بصورت ویژه ترتیب اثر داده خواهد شد .

جهت سوال درباره ملکهای ثبت شده ؟

حتما" شماره ملک در قسمت >> جزئیات << سمت راست ملک الزامی است