گاراژتعمیرگاهی فروش املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه دوبر-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6ميليون

50م رهن 10ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6تومان

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

1.84ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

3.9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3تومان

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز مر...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4ميليون

50م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سایبان-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماغربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 60متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.6تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز عا...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال

1.825ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه نمایشگاه-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه غربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5ميليون

3.9ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 28متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز عا...

طبقه مغازه-زيربنا 55متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

800ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه دفترکار-زيربنا 180متر-سيستم نقشه محصوری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.5تومان

1.2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

25م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز در...

طبقه سایبان-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهیشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژغربی-قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 70متر-سيستم نقشه گاراژجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

10م رهن 3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 20متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز عا...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 210متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژبراصلی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز تر...

طبقه سوله-زيربنا 270متر-سيستم نقشه کارگاهیغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-سيستم نقشه گاراژمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز حج...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردجنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمانغربی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

2.625ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3.3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

-طبقه سایبان-زيربنا 120متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی

5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه انباری-زيربنا 320متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 240متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز پل...

طبقه سوله-زيربنا 240متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

15م رهن 1.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 80متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 20سال

50م رهن 2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدفرعی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز در...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سالن-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات